Enter IMEI number as 35XXXXXXXXXXXXX or Serial No. example 000000XXXXXXXXX
Axiom Care